Skip to main content

  Vragen? Bel ons op 06 21570030

Algemene voorwaarden

Geachte klant,

Wij doen ons uiterste best om voor u een afbeelding cq website te maken geheel volgens uw wensen.

Echter er zijn wat zaken waar wij absoluut niet aan mee werken en dus niet zullen maken. In het ergste geval zullen wij bij verzoeken voor afbeeldingen/websites zoals hieronder aangifte bij de politie doen:

  • Kinderporno, kindermishandeling;
  • Dierenmishandeling/cq dierensex;
  • mishandeling algemeen;
  • discriminatie;
  • Alle andere strafbaren zaken.

Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn alleen geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte.

De opdrachtgever ontleent geen rechten uit de offerte voor toekomstige nieuwe opdrachten welke los staan van de offerte in kwestie.

Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, overeenkomst en/of de klant gaat akkoord met de offerte, dan gaat de klant tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aflevering

Al de door ons gemaakte afbeeldingen cq websites worden pas afgeleverd nadat de opdrachtgever het volledige afgesproken bedrag betaald heeft.

Zodra aflevering aan u heeft plaats gevonden accepteert u ook alle verantwoordelijkheid hierover. Dit houdt in dat 1place4ads geen enkele verantwoordelijkheid accepteert voor nadelige gevolgen welke zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de betreffende afbeelding.

Voor afgeleverde websites geldt, dat u vanaf de aflevering zelf verantwoordelijk bent voor uw website inclusief de inhoud en zelf dient zorg te dragen voor onderhoud, upgraden, invulling, installatie van nieuwe extenties/modules etc. Natuurlijk kunt u altijd een beroep op ons doen voor hulp. Wij berekenen dan een uurtarief. Voor algemeen onderhoud bestaat er een mogelijkheid tot een onderhoud contract. Vraag naar de voorwaarden. Ook hier accepteert 1place4ads geen enkele verantwoordelijkheid voor alle nadelige gevolgen welke zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de betreffende website.

Voor alle grafische ontwerpen welke wij maken voor u geldt dat het ontwerp zelf, dus de file waarmee we uw opdracht ontworpen hebben in photoshop (psd file) of een ander programma, alsmede copyright eigendom blijft van 1place4ads tenzij anders is afgesproken. Vragen over hoe wij een grafisch ontwerp gemaakt hebben zullen wij niet beantwoorden.

Betaling

Bij ons betalen opdrachtgevers alleen indien zij tevreden zijn. Dit ontheft een opdrachtgever echter nooit van de verplichting te betalen. 1place4ads zal er namelijk alles aandoen het product tot volle tevredenheid van de opdrachtgever af te leveren.

Kosten die door 1place4ads extern gemaakt zijn, worden wel direct door berekend aan de opdrachtgever en dienen vooraf aan 1place4ads voldaan te zijn. Denk hierbij aan aanschaffing van commerciële uitbreidingen van Joomla.

Eenzijdige beëindiging van een overeenkomst ontheft de opdrachtgever nooit van zijn verplichting tot betaling over te gaan tenzij anders afgesproken waar zowel 1place4ads en de opdrachtgever akkoord mee zijn gegaan.

Server Hosting & domeinnaam hosting

Wij bieden uitsluitend jaarcontracten aan.

Zowel voor domeinnaam hosting als serverhosting geldt dat er per jaar vooruit betaald dient te worden.

Indien u de server of domeinnaam hosting wenst op te zeggen dan geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor einde contractperiode.

U kunt uw website inclusief domeinnaam natuurlijk ten alle tijden wegverhuizen van de server van 1place4ads, echter wij retourneren tussentijds geen server of domein hostingkosten indien dit valt binnen de dan geldende contractperiode.

1place4ads is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

a) enige schade geleden door maatregelen die 1place4ads in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 1place4ads, zulks te bewijzen door Klant.

Klant is jegens 1place4ads aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan.

Onderhoudscontract

Voor onze klanten bieden wij onderhoudscontracten aan. Dit zijn altijd jaarcontracten waarvan de kosten vooraf voldaan dienen te zijn.

Hierin zit het volgende inbegrepen:

  1. Updaten van uw Joomla website naar de laatste versie van dezelfde serie;
  2. Updaten van de geïnstalleerde extensies*;
  3. Cache opschonen;
  4. Algemene check-in;
  5. Voordat wij het bovenstaande doen maken wij altijd eerst een volledige backup van uw website.

*Eventuele kosten voor vernieuwing van licenties zijn niet inbegrepen en worden apart berekend.

Overmacht

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor 1place4ads beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover 1place4ads geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar 1place4ads geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van 1place4ads die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van 1place4ads, die 1place4ads niet kon voorzien en waar 1place4ads diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.